Algemene voorwaarden

Definities

Artikel 1

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De definities gelden zowel in de enkelvoud als in de meervoudvorm;

 1. Boost Your Inner City: Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden te weten Boost Your Inner City, te dezen vertegenwoordigd door mevr. M. Strien-Trommelen, gevestigd te 3445 AL WOERDEN, aan de Utrechtsestraatweg 23 en ingeschreven in het handelsregister onder het KvK-nummer 50252143.
 2. Klant; De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Boost Your Inner City een Overeenkomst wenst af te sluiten of heeft gesloten.
 3. Partijen: Als in deze voorwaarden wordt gesproken over Boost Your Inner City en de Klant gezamenlijk, dan spreken we van Partijen.
 4. Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Boost Your Inner City en de Klant op grond waarvan Boost Your Inner City, tegen betaling van een overeengekomen tarief de in de Overeenkomst opgenomen Diensten en/of Producten levert en werkzaamheden verricht.
 5. Dienst: Het geheel van werkzaamheden met betrekking tot de overeengekomen dienstverlening, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ontwikkelen van huisstijl en logo, het ontwerpen van gelegenheidskaarten, flyers of folders en het uitvoeren van marketing- en promotieactiviteiten.
 6. Product: Ieder op grond van de Overeenkomst ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van de verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product of dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot huisstijl, logo, gelegenheidskaart, schilderij, flyer en folder.
 7. Ontwerp: Een concept- of eindversie van een Product welke door Boost Your Inner City aan de Klant wordt geleverd.
 8. Marketing: De Dienst waarbij Boost Your Inner City ten behoeve van de Klant gedurende een overeengekomen periode in het kader van marketing uiteenlopende werkzaamheden uitvoert.
 9. Projectmanagement: De dienst waarbij Boost Your Inner City ten behoeve van de Klant een project organiseert en begeleidt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het maken van een projectanalyse, het uitvoeren, begeleiden en de evaluatie van het project.
 10. Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 11. Website: De website waar Boost Your Inner City haar Dienst en Product aanbiedt en welke toegankelijk is via www.boostyourinnercity.nl.

De strekking

Artikel 2 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachten, overeenkomsten, en vervolgovereenkomsten die voortvloeien uit een Overeenkomst die Boost Your Inner City en de Klant hebben gesloten.
 2. De Klant met wie éénmaal op de onderhavige Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op later met Boost Your Inner City gesloten overeenkomsten.
 3. Alle offertes, voorstellen en prijsopgaven van Boost Your Inner City zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en zijn 14 (veertien) dagen geldig.
 4. Alleen deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Voorwaarden of andere regels die strijdig zijn met deze Voorwaarden of afwijkende voorwaarden of andere regels van Klant worden niet erkend, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen met de geldigheid ervan.
 5. Boost Your Inner City heeft altijd het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Zij zal dit van tevoren aankondigen. Indien Klant niet akkoord gaat met de wijziging of aanvulling, dan heeft hij of zij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden het recht de Overeenkomst tegen deze datum te ontbinden. Boost Your Inner City heeft dan het recht de reeds verrichte werkzaamheden tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening te brengen.
 6. Als een bepaling uit de gesloten Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Totstandkoming, duur en annulering van de Overeenkomst

Artikel 3 

 1. De Overeenkomst ontstaat op het moment dat de Klant schriftelijk een aanbod en/of offerte van Boost Your Inner City accepteert. Ingeval de Klant een aanbod en/of offerte mondeling accepteert, ontstaat de Overeenkomst op het moment waarop Boost Your Inner City een bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst heeft verzonden. Als Klant hierop binnen 3 (drie) dagen geen bezwaar retourneert aan Boost Your Inner City, gaat Boost Your Inner City ervan uit dat Klant akkoord is gegaan en dat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Als het belang van de Klant onmiddellijke levering van de Dienst en/of het Product vereist of als Klant uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door Boost Your Inner City feitelijk tot levering is overgegaan.
 3. Boost Your Inner City is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door Boost Your Inner City zijn bevestigd.
 4. De Overeenkomst eindigt in ieder geval door voltooiing van hetgeen in de Overeenkomst tussen Partijen is overeengekomen, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 4 van deze Voorwaarden.
 5. Het is voor de Klant tot 3 (drie) dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst mogelijk deze te kosteloos te annuleren. Hierna is de Klant het totaal in de Overeenkomst overeengekomen tarief verschuldigd, alsook de nakoming van alle overige verplichtingen die op grond van de Overeenkomst en de onderhavige Voorwaarden op hem of haar rusten.

Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 4

 1. Om de Overeenkomst goed uit te kunnen voeren heeft Boost Your Inner City tijdig informatie nodig van de Klant nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de gevraagde gegevens, materialen en/of informatie te delen. Boost Your Inner City is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen en/of informatie heeft verstrekt.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder, maar niet beperkt tot octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, portretrechten van derden. Boost Your Inner City is betreffende de gegevens, materialen en overige informatie welke door de Klant zijn geleverd niet aansprakelijk voor schending van rechten van derden. De Klant vrijwaart Boost Your Inner City tegen aanspraken van derden dat deze aangeleverde gegevens inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn.
 3. Boost Your Inner City doet er alles aan om de Overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Zij kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 4. Boost Your Inner City heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, wanneer dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. De Klant zal van tevoren door Boost Your Inner City op de hoogte worden gebracht in het geval inschakeling van een derde nodig is. De kosten voor de hulp van derden zijn niet inbegrepen in het tussen Partijen overeengekomen bedrag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling over tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Door de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Boost Your Inner City zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 6. Na levering van een concept van een Ontwerp door Boost Your Inner City wordt de Klant in de gelegenheid gesteld het resultaat te beoordelen. Indien het aanbrengen van wijzigingen of aanvullingen aan het Ontwerp mogelijk is, de essentie, kern en/of het karakter van het Ontwerp niet aantast en deze wijziging of aanvulling redelijkerwijs van Boost Your Inner City kan worden gevergd, heeft Klant éénmaal de mogelijkheid wijzigingen of aanvullingen door te geven alvorens de uitvoering van de overeengekomen opdracht geacht wordt definitief te zijn voltooid. Wijzigingen of aanvullingen die hierna worden doorgegeven zijn verbonden aan extra kosten, waarvan de hoogte in onderling overleg door Partijen zal worden vastgesteld.

Marketing en Projectmanagement

Artikel 5

 1. Marketing is een Dienst van Boost Your Inner City waarvan het doel is ten behoeve van de Klant, gedurende een overeengekomen periode en tegen betaling van een overeengekomen maandelijks tarief, zowel online als offline, uiteenlopende diensten te leveren en werkzaamheden te verrichten.
 2. Projectmanagement is een Dienst van Boost Your Inner City waarvan het doel is, gedurende een overeengekomen periode en tegen betaling van een overeengekomen maandelijks tarief, met betrekking tot een specifiek Project van de Klant, uiteenlopende diensten te leveren en werkzaamheden te verrichten, zoals het opstarten, begeleiden, uitvoeren en evalueren van het desbetreffende Project.
 3. Boost Your Inner City heeft jegens het bereiken van de in de vorige leden omschreven doelen een inspanningsverplichting en kan daarom niet worden aangesproken op het niet behalen van resultaten.
 4. De Overeenkomst op basis waarvan een in de leden 1 en 2 van het onderhavige artikel omschreven Dienst wordt geleverd, wordt voor bepaalde duur aangegaan. Na het verstrijken van de looptijd van deze Overeenkomst wordt deze automatisch verlengd met dezelfde periode en tegen dezelfde condities, tenzij deze tenminste één maand voor het einde van de Overeenkomst door één der Partijen schriftelijk wordt opgezegd.
 5. Het is voor de Klant niet mogelijk de in de vorige artikellid bedoelde Overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Boost Your Inner City kan deze Overeenkomst tussentijds opzeggen, uitsluitend indien daartoe gewichtige redenen zijn.

Verplichtingen van de Klant

Artikel 6

 1. Als de Klant enige verplichting uit de door Partijen gesloten Overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd (door een derde), op vermogensbestanddelen van de Klant beslag in welke vorm dan ook is gelegd, de Klant zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert, stillegt of overdraagt, de Klant niet tijdig de door hem of haar verschuldigde facturen voldoet, heeft Boost Your Inner City te allen tijde het recht;
  1. de Overeenkomst te beëindigen welke beëindiging dient te geschieden door verzending van een schriftelijke kennisgeving;
  2. vooruitbetaling te vragen voor alle bestaande of in de toekomst af te sluiten Overeenkomsten alvorens Boost Your Inner City met de uitvoering van(verdere) werkzaamheden aanvangt;
  3. levering van haar Producten en/of Diensten op te schorten;
  4. de desbetreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan Boost Your Inner City toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.
 2. Als Boost Your Inner City gebruikmaakt van haar rechten verwoord in dit artikel, dan is Boost Your Inner City jegens de Klant nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Tarieven, betaling en incasso

Artikel 7 

 1. Alle genoemde tarieven, in de offerte, op de Website of anderszins, zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke type- en programmeerfouten.
 2. De betaling door de Klant dient te geschieden door betaling van een factuur of op een andere tussen Partijen overeengekomen betaalwijze.
 3. Diensten die voortvloeien uit een duurovereenkomst, zoals Marketing en Projectmanagement, worden maandelijks op een vaste factuurdatum gefactureerd.
 4. In de Overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, kosten van materiaal en middelen, reiskosten en dergelijke.
 5. Als de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is hij of zij van rechtswege in verzuim. De Klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. De Klant die een betaling niet tijdig voldoet, is naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op vermogensbestanddelen van de Klant beslag in welke vorm dan ook is gelegd, de Klant zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert, stillegt of overdraagt, de Overeenkomst wordt ontbonden en voorts, ingeval de Klant een natuurlijke persoon is, hij of zij overlijdt.

Onderzoek en klachtprocedure

Artikel 8 

 1. De Klant is gehouden terstond het door Boost Your Inner City geleverde of door Boost Your Inner City verrichte werkzaamheden te onderzoeken of te doen laten onderzoeken. Klachten dienen, op straffe van verval van aansprakelijkheid en herstelplicht van lid 3 van dit artikel, binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking schriftelijk aan Boost Your Inner City gemeld te worden.
 2. Het melden van een klacht door de Klant schort zijn of haar betalingsverplichting niet op.
 3. Als vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en/of de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn, dan zal Boost Your Inner City binnen redelijke termijn de werkzaamheden herstellen of opnieuw uitvoeren.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Boost Your Inner City gemaakte kosten voor rekening van de Klant.  

Intellectueel eigendom

Artikel 9 

 1. Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectueel eigendom, zoals het intellectueel eigendomsrecht op het Ontwerp en op andere werken in de zin van de Auteurswet (hierna ‘het Werk’), komen toe aan Boost Your Inner City. Boost Your Inner City heeft, met inachtneming van de belangen van de Klant, het recht om het Ontwerp of het Werk te gebruiken voor eigen publiciteit, promotie en verwerving van klanten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Elk gebruik van het Ontwerp of het Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Hieronder valt ook het zonder toestemming aanpassen, veranderen of aantasten van het Ontwerp of het Werk.
 3. Niets van het Ontwerp of het Werk mag worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boost Your Inner City.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten van intellectueel eigendom geheel of gedeeltelijk aan de Klant worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden vastgelegd in een daartoe bestemde akte.

Overmacht

Artikel 10

 1. Boost Your Inner City is niet verplicht tot uitvoering van haar werkzaamheden als zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die Boost Your Inner City niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet door haar schuld komt en ook volgens de wet niet voor haar rekening komt.
 3. Ziekte en/of ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.
 4. De Klant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Boost Your Inner City op de hoogte gesteld van de overmacht.
 5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 6. Wanneer Boost Your Inner City tot het intreden van overmacht al werkzaamheden heeft uitgevoerd ten behoeve van de Overeenkomst, heeft zij recht op betaling voor deze werkzaamheden.

Aansprakelijkheid

Artikel 11 

 1. Als de Klant aantoont dat hij of zij schade heeft geleden door een fout van Boost Your Inner City die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Boost Your Inner City alleen voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het tussen Partijen overeengekomen tarief. Ingeval het gaat om een duurovereenkomst, waarbij maandelijks wordt gefactureerd, zoals de Overeenkomst gesloten ten behoeve van Marketing en Projectmanagement, is Boost Your Inner City alleen voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het bedrag van één maandtarief.  
 2. Boost Your Inner City is niet aansprakelijk voor;
  1. schade ontstaan door onjuist of onvolledig verstrekte gegevens door de Klant;
  2. schade door handelen of nalaten van de Klant;
  3. indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade;
  4. schade veroorzaakt door fouten van één of meer derden die door Boost Your Inner City ter uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld;
  5. beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Klant, Boost Your Inner City of derden;
  6. diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van materiaal dat aan de Klant toebehoort.
 3. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan daarvan aan Boost Your Inner City te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op enige (schade)vergoeding vervalt.
 4. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Boost Your Inner City.

Geheimhouding

Artikel 12

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van wederzijdse vertrouwelijke aangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennisnemen, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen.
  1. Deze verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst op Partijen rusten, behalve als het informatie betreft die al publiekelijk bekend is geworden.

Overige bepalingen

Artikel 13

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Boost Your Inner City is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Boost Your Inner City het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 3. Op elke Overeenkomst tussen Boost Your Inner City en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 4. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.